• 2022-01-27

Гишүүдийн ангилал

 1. Хүнсний ногоо, үр тариа, бэлчээр тэжээлийн, тосны ургамал, эмийн болон ашигт ургамал тариалдаг аж ахуйн нэгжүүд, компаниуд, хувь хүн, ТББ,
 2. Хүнсний ногоо, үр тариа, ургамал хамгаалал, техник технологи, газар тариалан, усжуулалт, хөрс, ургамал, таримал судлал, цаг уур, ургац программчлал зэрэг салбаруудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг эрдэмтэн судлаачид, улсын болон хувийн судалгааны хүрээлэнгүүд,
 3. Салбарт хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүд, хувь хүмүүс
 4. Тариалангийн үйдлвэрлэлээс түүхий эд худалдан авах сонирхолтой аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүс 
 5. Газар тариалангийн өртгийн сүлжээнд оролцдог бусад хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд.

Гишүүний татвар

 1. Хувь хүн
  • 50,000 төг/жил
 2. Аж ахуйн нэгж
  • 300,000 төг/жил
 3. Удирдах зөвлөлийн гишүүн
  • 1,000,000төг + гишүүнчлэлийн татвар/жил