• 2023-12-08

БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хэмжээ /га-д/

Туслах үйл ажиллагаа

Хэмжээ /га-д/

Өмчийн хэлбэр эзлэх хувь