• 2024-03-03

Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 77 дугаар заалт, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1.9 дэх хэсгүүдийг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор “Оюу толгой” компаний “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн хөрөнгө оруулалтаар “Оюу хүлэмж”-ийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна.

Тус төслийн хүрээнд “Нийлэг хальсан хүлэмж”-ийг 50 ширхэгийг дагалдах хэрэгслийн хамт, тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан 15 сумын газар тариалан эрхлэгчдэд 60 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр, гурвалсан гэрээ байгуулан олголоо.

Эх сурвалж: http://www.omnogovi.gov.mn/i/36