• 2024-07-13

Чуулганы төлөөлөгчдийг 2022 оны 3 дугаар сарын 5-ны дотор бүртгэх
• МТҮХ-ны аймаг сумдын салбар холбоодоор дамжуулж, эсвэл
• Аймаг сумдын хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнээр дамжуулж бүртгүүлнэ.
Мөн,
• МТҮХ-ны төв оффистой холбоо барьж бүртгүүлнэ:
Емайл хаяг: mongolianfarmers@gmail.com
Утас: 7511 7500

Чуулган зохион байгуулах удирдамж
• Чуулганы тов, хөтөлбөрийг нийт гишүүдэд мэдээлэх
• Чуулганы төлөөлөгчдийг аймаг сумд, мэргэжлийн холбоодоос сонгох, нэрсийн
жагсаалтыг урьдчилж гаргах
• Чуулганы үйл ажиллагаанд бэлдэх ажлын хэсэг байгуулах
• Чуулганд бэлдэх ажлын хэсэг хуралдах, ажлын хуваарилалт хийх
• Илтгэгч байгууллагуудад илтгэлийн сэдэв, чиглэлийг хүргэх
• Хэлэлцүүлгийн сэдэв, чиглэлийг тодорхойлох
• Чуулганаар батлах дүрмийн өөрчлөлтийн талаар бэлдэх
• Ерөнхийлөгчид нэр дэвших хүмүүсийн нэрсийг тодруулах
• Чуулганы ёс зүйн дэгийн зааврыг бүртгэлийн хэсэгт байршуулах
• Чуулганы төлөөлөгчдийн мандатын хураамжийг цуглуулж хуралд бэлдэх ба
мандатын хураамжийг аймаг сумдын салбар холбоод хариуцна. МТҮХ-ны
гишүүнчлэлийн 2021-2022 оны татварыг төлсөн гишүүд мандатын хураамж
төлөхгүй. Гишүүнчлэлд бүртгүүлэх: www.nationalfarmers.mn
(Мандатын хураамж: аж ахуйн нэгж 60 000 төгрөг, хувь хүн 30 000 төгрөг. Хураамж
цуглуулах данс: Хаан банк 5077 482 182, Бүртгэл: mongolianfarmers@gmail.com )
• Газар тариалангийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг борлуулагч, худалдан авагч,
диллер, техник технологи, лабораториуд, эрдэм шинжилгээ, санхүүгийн болон
зөвлөх үйлчилгээний чиглэлийн компаниудын сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах
(Талбайн хураамж: аж ахуйн нэгж 500 000 төгрөг. Хураамж цуглуулах данс: Хаан банк
5077 482 182, Бүртгэл: mongolianfarmers@gmail.com)
• Чуулган зохион байгуулах танхим, заал, талбайг түрээслэх гэрээг хийх
• Төлөөлөгчид тараах материалыг бэлдэх, хэвлүүлэх

Чуулганы төлөөлөгчид:

Санал өгөх мандаттай төлөөлөгчид:
1. Архангай 12
2. Баян-Өлгий 5
3. Баянхонгор 5
4. Булган 40
5. Говь-Алтай 7
6. Говьсүмбэр 3
7. Дархан-Уул 30
8. Дорнод 40
9. Дорноговь 5
10. Дундговь 5
11. Завхан 10
12. Орхон 15
13. Өвөрхангай 20
14. Өмнөгөвь 10
15. Сэлэнгэ 160
16. Сүхбаатар 10
17. Төв 120
18. Увс 12
19. Улаанбаатар 10
20. Ховд 8
21. Хөвсгөл 40
22. Хэнтий 50

Урилгаар оролцох төлөөлөгчид

❖ Гавьяат болон хөдөлмөрийн баатрууд 15
❖ МТҮХ-ны үе үеийн удирдлага 5
❖ ЕТГ-ын төлөөлөл 1
❖ ХXААХҮЯ, МХЕГ, ОБЕГ 15
❖ ХААДСан 5
❖ Аймаг, нийслэлийн ХХААГ-ын агорномчид 22
❖ Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, судлаачид 15
❖ Боловсруулах үйлдвэрүүд 14
❖ Төсөл хөтөлбөрийн төлөөлөл 10
❖ Хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл 15

МТҮХ-ны Ажлын алба